תקנון להתנהגות אתית וקני מידה לפרקטיקה מקצועית

עם התקבלם למכון, נדרשים כל החברים החדשים לקרוא את הקוד האתי של המכון הישראלי לפסיכותרפיה יונגיאנית ולהתחייב לנהוג על פיו.

הקדמה

 1. אנליטיקאים נתקלים בדרך קבע בקונפליקט בין דרישות אתיות מנוגדות. הדרך הטובה ביותר לפתור קונפליקט זה היא במאבק פנימי אמיתי. ההנחיות המובאות להלן נועדו לסייע למאמץ הכרוך בכך.
 2. ישנם מצבים בהם הדרישות המצפוניות של הפרט עשויות להתנגש בקני המידה המקובלים. במקרים כאלה ייתכן ועל הפרט יהיה להכפיף את עצמו למסקנות חברתיות, מקצועיות ומשפטיות.
 3. מכיוון שאין אדם אשר אינו חף ממעידה רגעית מהרף האתי הגבוה אותו הציב לפניו, מצופה ממנו כי יתייחס לעמיתיו באותה הבנה וסלחנות למעידתם הם, כפי שהיה מצפה מהם כלפיו, במקרה דומה.
 4. חברי המכון הזה הינם מטפלים יונגיאניים, אשר הוכשרו לסייע באמצעים פסיכולוגיים לאנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות. החברים מחוייבים להעמקת ההבנה של ההתנהגות האנושית הן ברמה האישית והן ברמה הארכיטיפית. הם מכירים בעובדה שהחופש המדעי החיוני לתובנות חדשות, לא יבוא על חשבונם של המטופלים, של המועמדים, עמיתים והציבור בכלל.
 5. תקנון זה לא ימנע משום חבר את חופש העיסוק ביושרה מקצועית, ולא תתבצענה נגדו שום פעולות העלולות לפגוע בזכויותיו.

 

ה ק ו ד     ה א ת י

אחריותו של האנליטיקאי

 1. האנליטיקאי ישאף לקבוע ולקיים בעבודתו את הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר, כשלנגד עיניו  טובתו של המטופל.
 2. עם תחילת הטיפול יסביר האנליטיקאי למטופל מהם התנאים, כולל השיטה המוצעת, משך הטיפול, תדירות המפגשים, העלות ואופן התשלום, מתי והיכן יתקיימו המפגשים. סידורים חוזיים אחרים שיעלו, ילובנו במהלך הטיפול.
 3. אנליטיקאים ינצלו את המפגשים הראשונים לבדיקת הבעיות המועלות בפניהם, וזאת כדי לברר אם הטיפול אכן יכול לסייע. עליהם להיות זהירים באבחנתם הראשונית ואל להם ליצור ציפיות גבוהות מדי.
 4. אין לתת רושם מוטעה לגבי הכשרתם האקדמית או המקצועית או תקופת עבודתם של האנלטיקאים, כמו גם שיוכם המקצועי.
 5. אנליטיקאים לא ינסו לאבחן, או לייעץ או לטפל לגבי בעיות שהן מחוץ לתחומי מומחיותם.
 6. אנליטיקאים מודעים לכך כי בעיות אישיות, קונפליקטים וסוגיות מורכבות של העברה-נגדית  עשויות להשפיע על יעילותם המקצועית. מודעות זו מחייבת אותם לבקש סיוע מקצועי הולם.
 7. כל ליקוי פיסי או נפשי (כגון סניליות, התמכרות וכד') העשויים לגרום  לכך שחבר אינו מסוגל למלא את צדו הוא בהסכם הטיפולי, או למלא בצורה הולמת את  התחייבויותיו כחבר, יגררו בדיקה פנימית של ועדת האתיקה את התנהגותו.
 8. אנליטיקאים לא יקיימו יחסי הדדיות עם מטופליהם. יש להימנע מטיפול בחברים, בקרובי משפחה או בכל מי שעלול לגרום להטיית שיפוטם המקצועי. יש להיזהר באופן מיוחד בקשרים עם מטופלים שהם גם מתמחים.
 9. אנליטיקאים לא ינצלו את קשריהם המקצועיים עם מטופלים למתן או לקבלת שירותים פרטיים שונים.
 10. אנליטיקאים יפסיקו קשר טיפולי כשקיימת סבירות ודאית שהטיפול אינו תורם למטופל. צעד כזה מחייב שיחה עם המטופל במטרה להשיג הסכמה הדדית. במידת האפשר, המטפל יסייע למטופל לאתר מקורות עזרה חלופיים.
 11. כל אינטימיות –  המוגדרת כהתנהגות מפתה על כל צורותיה הגלויות או הסמויות, כולל מגע גופני בעל אופי מיני – איננה אתית, וטומנת בחובה סיום דה-פקטו של האנליזה. כלל זה חל גם במקרה שהמטופל מעוניין להמשיך באנליזה על אף ההסתבכות.
 12.  המטפל יסיים את האנליזה ויתחייב לקיים התייעצות עם עמית למקצוע ו/או לבקש סיוע מקצועי.
 1. הטרדה מינית – במזיד או ע"י הערות חוזרות ונשנות, ברמזים או במגע פיסי, או כל מגע בעל אופי תוקפני או משפיל – אינה אתית, ומחייבת הפסקת טיפול מיידית. תידרש עזרה מקצועית כדי להחליט על הצעדים שיש לנקוט במקרה המסויים, ובאופן כללי לנסות להבין את הקומפלקסים שגרמו להתרחשות, על מנת לשלוט בהם.
 2. ייתכן שבזמן טיפול יספקו מטופלים לאנליטיקאים מידע על התנהגות בלתי הולמת של איש מקצוע אחר. האנליטיקאי, אם יראה זאת לנכון, ידווח למטופל כי ההתנהגות המדווחת אינה אתית וניתן להשיג את הקוד האתי. מה שלא יהיה, עקרון הסודיות, כמו גם התחשבות בזכויותיו וברצונו של המטופל הם השיקולים הקודמים לכל.
 3. מטופלים זכאים לדעת באילו מצבים תוכן השיחות ייחשף. היכן שיראה לנכון, ידווחו האנליטיקאים למטופליהם מהן המגבלות המשפטיות על מידע חסוי.
 4. מידע שנרכש במהלך מפגשים טיפוליים ו/או הצגות מקרה במפגשים לימודיים ובכנסים מקצועיים, יעלה לדיון אך ורק למטרות מקצועיות, תוך הקפדה על העלמת זהותו של המטופל.
 5. אנליטיקאים המציגים במאמרים, בהרצאות או בכל פורום ציבורי אחר מידע אישי שרכשו במהלך עיסוקם המקצועי, חייבים להשיג הסכמה לפרסומו מבלי לחשוף כל פרטים מזהים.
 6. מטפלים ידאגו לאחסון הולם של תיעוד חסוי, וינקטו באמצעי זהירות בעת השמדת חומר מתועד. פרסום חומר חסוי יתאפשר רק באישור בכתב מהמטופל, או בדרישה משפטית רשמית.
 1. אנליטיקאים לא יפנו לאנשים אחרים, כגון קרובים, חברים, יועצים רפואיים, אלא אם פנייתם תעשה בידיעתו ובהסכמתו המלאה של המטופל. יוצאים מכלל זה יהיו מקרים מיוחדים כמו טיפול בילדים, או בניהול טיפול יוצא דופן לאדם המסוכן לעצמו או לאחרים.

אחריות כלפי המכון והעמיתים

 1. פסיכולוג אנליטי ללא ספק נחשב כמייצג את המכון, את השקפת עולמו  (הWeltanschaung -) ואת ערכיו,   וזאת באופן שאינו מוגבל אך ורק לתחומים מקצועיים. בעת הבעת דעה או גישה אישית, עליו להימנע מהתנהגות העלולה להביא שם רע למכון, או שתהווה מכשול להגשמת מטרותיה.
 2. פסיכולוג אנליטי אינו רשאי לדבר בשם המכון, אלא אם ניתנה לו רשות מפורשת מנציגים רשמיים של המכון לעשות כן.
 3. יש להקפיד על חיסיון מוחלט של כל חומר קליני אשר נחשף בזמן מפגשים של חברי המכון, חוץ ממקרים בהם ניתנה רשות ברורה לנהוג אחרת.
 4. הערות הנאמרות על חברי המכון או על מתלמדים במהלך ישיבת ועדות הנן חסויות,   ואין להדליפן מחוץ לכתלי אותה ועדה.
 5. פסיכולוג אנליטי ינהל מערכת יחסים עם עמיתיו למקצוע – הן בתוך המכון והן מחוצה לו – במידת הכבוד והיחס הראויים. אין לדבר סרה בעמית אחר עד כדי הכתמת שמו הטוב, האישי  והמקצועי.
 6. מצופה מפסיכולוגים אנליטים כי ינהגו באכפתיות ובהתחשבות הדדית ויגנו על שמם הטוב של עמיתיהם, בתוך ומחוץ למכון. הגבול בין חוסר דרך-ארץ ובין התנהגות שאינה אתית הוא לעיתים דק מאוד. כשמתעורר הצורך למתוח ביקורת על עמית למקצוע, ההבחנה בין דעה לבין עובדה חייבת להיות ברורה. בהגשת תלונה רשמית, יש לשכנע כי קיים נזק בר-הוכחה למוניטין המקצועי, או כוונת זדון.
 7. והיה וחבר במכון חושש כי התנהגות אחד העמיתים יכולה להתפרש כהפרת הקוד האתי של המכון, עליו להודיע על כך ליו"ר ועדת האתיקה בכוונה ליזום את הנוהל הנדרש להגשת תלונות.

 

מסמך זה של הקוד האתי מוגש בזאת על מנת לספק הנחיות ברורות להתנהגות אתית בסיסית בעבודתנו כפסיכולוגים אנליטיים. הניסיון מוכיח כי קודקס מעין זה הינו חיוני. יחד עם זאת, ידוע לכולנו כי כל קשר שנוצר בין אנליטיקאי למטופל הנו ייחודי, עובדה אשר מחייבת החלטה מוסכמת לגבי קונפליקטים אתיים בין הדרישות המנוגדות של האגו, של הצל ושל העצמי במהלך הקשר הטיפולי. קודקס זה צריך לשמש אותנו כמצפן על מנת שנמצא מחדש את דרכנו בים הרוגש לעיתים קרובות,  אותה דרך שעלינו  לעבור במסע האינדיבידואציה והמרפא של האנליטיקאי ושל המטופל כאחד.

 

הרכבה  ותפקידה של  ועדת  האתיקה

 1. בראש ועדת האתיקה יעמוד יו"ר קבוע אשר, בשעת הצורך, יוכל לגייס שני אנליטיקאים בכירים להקמת ועדה אד-הוק על מנת לטפל בתלונה ספציפית.
 2. שני הבכירים הנוספים חייבים להיות חברים ב IAAP, אך לאו דווקא חברי המכון.
 3. העומדים בראש ועדות ההכשרה וההסמכה לא יוכלו להיבחר בועדת האתיקה.
 4. אנליטיקאי או מדריך בהווה או בעבר שהיו מעורבים בדרך כלשהי עם חבר אשר נגדו מוגשת תלונה, לא יהיו רשאים להיבחר לועדת האתיקה אד-הוק.
 5. כל המגעים והדיונים שיועלו בועדת האתיקה יתועדו ויתנהלו בחשאיות מוחלטת.
 6. והיה ויתקבל ערעור, תמונה ועדת אד-הוק חדשה כדי לבחון מחדש את המקרה. כל החומר יהיה נגיש לועדת הערעורים, הרשאית גם להזמין את כל הנוגעים בדבר.

נהלים

 1. ועדת האתיקה תבדוק תלונות בדבר הפרות הקוד האתי של המכון ע"י חבריו, ותמליץ בפני הנשיא וההנהלה על הפעולה הנדרשת בהתאם.
 2. אחריותו של כל אנליטיקאי או מועמד לפעול נגד כל תופעה של הפרת הקוד האתי הנקרית בדרכו.
 3. עמיתים מתבקשים להפנות את תשומת לבו של המפר לעובדה שהוא נחשד בעבירה, ובאופן ידידותי לנסות לשנות את התנהגותו.
 4. תלונה על התנהגות בלתי הולמת תוגש בכתב לידי נשיא המכון.
 5. הנשיא רשאי להחליט, ע"פ שיפוטו הוא, להתקשר באופן בלתי פורמלי לאדם נגדו הוגשה התלונה, בניסיון לשנות את התנהגותו ואולי אף להציע לו ייעוץ נוסף או אנליזה.
 6. הנשיא רשאי להפנות את הנושא ליו"ר הועדה האתית, ושניהם ביחד יכריעו באם יש עילה להגשת תלונה.
 7. במידה ויוחלט כי קיימת עילה להגשת תלונה, הם יעבירו זאת בכתב לידי המפר, ויבקשו את תגובתו בכתב. במקרה זה, הנשיא והיו"ר יצרפו אליהם שני בכירים נוספים כדי להקים ועדת אד-הוק.
 8. אי שיתוף פעולה עם ועדת האתיקה יחשב לעבירה נוספת ויכין את הקרקע לסילוק מהמכון.
 9. הועדה רשאית להפעיל את שיקול דעתה כדי להחליט האם לעמת את שני הצדדים (המתלונן והנילון) במפגש משותף.
 10. כל המשתתפים רשאים להזמין חברים נוספים העשויים לזרות אור על ההליכים.
 11. והיה ולאחר בדיקה מקיפה מוצאת ועדת האתיקה כי החבר אכן הפר את הקוד האתי, היא רשאית לנקוט כלפי המפר באחד או יותר מהצעדים המומלצים הבאים:

א.   עליו להתנצל בפני ו/או לפצות את המתלונן

ב.    הוא מוזהר או ננזף

ג.     הוא נדרש להיות תחת השגחתו של עמית בכיר למשך זמן עליו תחליט ועדת האתיקה

ד.    הוא נדרש לעבור אנליזה נוספת

ה.   הוא מושעה מחברות בועדות

ו.     הוא מושעה מהדרכת מועמדים

ז.    הוא מושעה מהוראה

ח.   הוא נמצא בתקופת מבחן, מושעה או מסולק מהמכון

 

ארבעת הסעיפים האחרונים צריכים לקבל את אישור חברי האספה הכללית של המכון, אשר מדווחת על ההמלצות באמצעות ועדת האתיקה. סילוק מהמכון יכול להתבצע רק אם קיים רוב של שני שליש בעד באסיפה הכללית.

  1. יישמר תיעוד על אופי התלונות שהועלו נגד החבר המסוים, כך שמצבור התלונות יילקח בחשבון בעת מתן ההמלצות.
  2. הן המתלונן והן הנילון יקבלו את המלצות ועדת האתיקה בכתב, לא יאוחר משבועיים לאחר ההחלטה.
  3. הן המתלונן והן נשוא התלונה זכאים לערער על המלצות ועדת האתיקה. במקרה כזה תמונה ועדת אד-הוק חדשה אשר תקבל לידיה את כל החומר המתועד ותוכל להזמין את שניהם, כמו גם כל מי ששניהם רואים לנכון.
  4. החלטת ועדת הערעורים תהיה סופית.
  5. חוק ההתיישנות על הגשת תלונות הינו חמש שנים מיום האירוע.
דילוג לתוכן