תקנון מכון ישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית

I מטרות

1. לפתח ולהפיץ את ההוראה של הפסיכולוגיה של ק. ג. יונג.
2. לפתח ולקיים הכשרה מקצועית על פי העקרונות של הפסיכולוגיה האנליטית.
3. לקבוע סטנדרטים לפרקטיקה של האנליזה היונגיאנית.
4. לקיים במה לדיון, להחלפת דעות, רעיונות ומידע בין חברי המכון.
5. לעודד את ההרחבה וההעמקה של הידע והחדשנות, בתיאוריה ובפרקטיקה של הפסיכולוגיה האנליטית.
6. לייצג את חברי המכון, בפעילויות מקצועיות.
7. לעבוד בשיתוף פעולה עם קבוצות אחרות, במגמה לקדם את מטרות המכון, ואת ההתפתחות
המקצועית של החברים והתלמידים השייכים אליו.

II. חברות

חברות במכון כרוכה בקבלה של המטרות והקוד האתי שלו, ופתוחה ל:
1. מועמדים אשר סיימו בהצלחה את ההכשרה של המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית, החברה
הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית, או הכשרה מוכרת אחרת, של מכונים ישראליים יונגיאניים.
1א.מועמדים אשר החלו התמחותם באירגון מוכר אחר הרשאי ע"י האירגון הבנלאומי IIAP להעניק התמחות והמעוניינים להמשיך את התמחותם במכון,
הכשרתם הקודמת תוערך על ידי ועדת ההוראה וישולבו בהתאם לרמתם בתכנית ההכשרה.
2. מועמדים אשר עומדים בדרישות של החברה הבינלאומית של הפסיכולוגיה האנליטית (IAAP).
3. מועמדים אשר מעוניינים להשתתף בפעילויות המכון ואשר שייכים לחברות יונגיאניות אחרות.
מועמדים אלו יוכרו כ"עמיתים".

III. הפסקת חברות

חברות במכון תפסק בתנאים אלו:
1. התפטרות – מכתב התפטרות חייב להישלח ע"י החבר, ולהתקבל ע"י הנשיא ויו"ר ועדת הסמכה.
2. אי תשלום דמי חברות – כאשר חבר אינו משלם דמי חברות במשך שנה שלמה, מבלי לתת הסבר
לנשיא ולאחר שהגזבר שלח אליו שתי תזכורות, חברותו תופסק.
החבר יתקבל מחדש לאחר שישלם כל חובותיו.
3. ע"י הצבעה – כאשר לפחות שני שליש מהחברים במכון מצביעים על הפסקת החברות של חבר
במכון, בשל התנהגות שנחשבת כלא אתית (על פי הקוד האתי והפרקטי של המכון).

IV. ארגון

ייבחרו נושאי התפקידים הבאים במכון, אשר ישמשו בתפקידם לא יותר משתי תקופות רצופות :
1. שלושת חברי ההנהלה:
א. נשיא
ב. מזכיר
ג. גזבר.
2. יו"ר ועדת ההסמכה.
3. יו"ר ועדת ההוראה.
4. יו"ר ועדת תוכניות.
5. יו"ר ועדת אתיקה

V. ישיבות

1. חברי ההנהלה יקיימו לפחות ישיבה ארגונית אחת במהלך השנה.
2. שלושה חברים יכולים לקרוא לאספה של המכון, ע"י עצומה חתומה המוצגת לנשיא, אשר חייב לכבד
את הבקשה.
3. מניין של 2/3 מן החברים נדרש כדי לנהל ישיבה ארגונית של המכון.
4. יו"ר של ועדת ההסמכה, יו"ר של ועדת ההוראה ויו"ר של ועדת התוכניות, יכולים לקרוא לישיבות
בענייני הועדות אשר הם אחראים עליהם.

VI. בחירות

1. הבחירות לכל נושאי התפקידים יתקיימו אחת לארבע שנים, בישיבה הארגונית שבסוף חופשת הקיץ. 
2. ההצבעה תהיה חשאית והתוצאות יקבעו ע"י רוב רגיל.
3. תתקיים אפשרות הצבעה לחברים שיודיעו מראש לנשיא על אי יכולתם להצביע במועד הישיבה,
לפחות חודש מראש.
4. כל בעל תפקיד קודם יעביר לבעל התפקיד החדש שנבחר, את כל החומר והמידע הרלוונטיים לביצוע
התפקיד, כדי להבטיח את הניהול השוטף של המכון. מי שסיים תפקידו, ייעץ ויעמיד את ניסיונו לרשות
בעל התפקיד החדש, ככל שיידרש.

VII. ועדות

א. ועדת הסמכה תכלול יו"ר ו2-4 חברים בכירים שהשלימו 5 שנות עבודה קלינית לאחר שסיימו את
הכשרתם כאנליטיקאים יונגיאנים והתקבלו כחברים במכון. תפקידיה של הועדה כוללים:
1. לראיין ולהעריך את כישוריהם של הפונים לתהליך ההכשרה ולהחליט על קבלתם או דחייתם.
2. לארגן ולטפל בהערכה של הקנדידטים בנקודות שונות בתהליך ההכשרה כמו למשל: מעבר משנה
לשנה, מעבר מקנדידאט רגיל לקנדידט מתקדם, ועד עמידה בבחינת הסיום וקבלה כחבר מן המניין.
3. לאשר או לדחות קידומו של התלמיד משלב לשלב, בהתבסס על נוהל הערכה קיים.
4. להציע לקנדידטים מתקדמים רשימה של אנליטיקאים מורשים (כאלו שסיימו יותר מ5 שנות
פרקטיקה קלינית מאז סיום תהליך הכשרתם), אליהם הם יכולים לפנות לאנליזה מבוקרת, ולקבל
ולאשר את בחירת הקנדידאטים.
5. להמליץ לחברי המכון על קבלתם של קנדידטים, אשר השלימו בהצלחה את הכשרתם לחברות
במכון.
6. יו"ר ועדת ההסמכה ידווח על פעילותה לפחות פעם בשנה, בישיבה ארגונית של המכון.

ב. ועדת ההוראה תכלול יו"ר ו3 חברים אחרים. נציג לכל קבוצת לימוד ישתתף בישיבת ועדה רלוונטית.
תפקידיה של הועדה כוללים:
1. להכין תוכנית לימודים שתכלול סמינרים, סדנאות, הדרכה קבוצתית וכו'.
2. לקיים קשר שוטף עם הקנדידאטים.
3. לקבל הערכות מן המורים והמדריכים על ההתקדמות של התלמיד.
4. לדווח לחברי המכון על פעילויותיה לפחות פעם בשנה בפגישה ארגונית.

ג. ועדת תוכניות תהיה אחראית להכין פעילויות של המכון הכוללות: הרצאות, הצגות מקרים, הרצאות
אורח, פעילויות קבוצתיות, וכו'. הועדה תכלול 3 חברים שאחד מהם יהא היו"ר. היו"ר יתייעץ עם
הנשיא לצורך הכנת הפעילויות של המכון, ויקבל את אישורו. מועדי הכנסים יפורסמו לפחות 3 חודשים
מראש.
ד. ועדת אתיקה תהיה אחראית על לקדם ענייני אתיקה במכון, לשלב אתיקה בהכשרה ולדאוג לאתיקה במכון.
עיסוק בענייני אתיקה בין מדריכים ומודרכים, אתיקה בין מטפלים ומטופלים ,אתיקה בין מורים ותלמידים ,אתיקה בין חברי המכון
ולעיתים הפסקת הכשרה של קנדידט עקב בעיית אתיקה.

ה. ועדת ערעור היא ועדה אד-הוק שתוקם ע"י הנשיא ושתאושר ע"י החברים. היא נועדה לעסוק
בקנדידאטים אשר מעוניינים לערער על החלטה של המכון או של אחת מן הועדות שלו.

לנשיא יש סמכות להקים ועדות אד-הוק ככל שמתבקש. מצופה שועדות אלו יקיימו קשר שוטף עם הנשיא וישלחו דו"חות כתובים על החלטותיהן לחברי ההנהלה.

VIII. מיסים

מיסים ייגבו פעם בשנה עבור הפעילות של המכון ועבור חברות ב IAAP. גובה המס השנתי עבור חברות במכון ייקבע פעם בשנה ע"י החברים, על פי המלצתם של חברי ההנהלה.

IX. שינויים בתקנון

– שינויים בתקנון דורשים אישור של לפחות 2/3 מן החברים במכון.

– הצעות לשינויים בתקנון יכולים להיעשות ע"י ועדת אד- הוק שתמונה לצורך זה, או ע"י פניה של
לפחות 4 חברים.

– העתקים של כל הצעה לשינוי בתקנון חייבים להיות מחולקים בכתב לכל החברים לפחות 3 חודשים
מראש לפני הפגישה שבה אמורים לדון בשינוי.

X. פרוק

– המכון ניתן לפרוק ע"י הצבעה של 2/3 מן החברים לפחות.

– הצעה לפרוק יכולה להעלות ע"י ועדת אד-הוק או עצומה של לפחות 4 חברים. ההצעה
חייבת להיות כתובה, מוגשת לחברי ההנהלה ומועברת לכל החברים, לפחות 3 חודשים מראש לפני
מועד הפגישה הארגונית שנקבעה לצורך זה.

– חלוקת הרכוש ו/או החובות תוחלט בפגישה זו.

תקנון ועדת ההסמכה

ועדת הסמכה תכלול יו"ר ו2-4 חברים בכירים שהשלימו 5 שנות עבודה קלינית לאחר שסיימו את הכשרתם כאנליטיקאים יונגיאניים והתקבלו כחברים במכון.

תפקידיה של הועדה כוללים:

 • לראיין ולהעריך את כישוריהם של הפונים לתהליך ההכשרה ולהחליט על קבלתם למכון או על דחיית מועמדותם.
 • לארגן ולטפל בהערכה של הקנדידטים בנקודות שונות בתהליך ההכשרה כמו למשל: מעבר משנה לשנה, מעבר מקנדידט רגיל לקנדידט מתקדם, ועד עמידה בבחינת הסיום וקבלה כחבר מן המניין.
 • לאשר או לדחות קידומו של התלמיד משלב לשלב, בהתבסס על נוהל הערכה קיים.
 • להציע לקנדידטים מתקדמים רשימה של אנליטיקאים מורשים (כאלו שסיימו יותר מ5 שנות פרקטיקה קלינית מאז סיום תהליך הכשרתם), אליהם הם יכולים לפנות לאנליזה מבוקרת, ולקבל ולאשר את בחירת הקנדידטים.
 • להמליץ לחברי המכון על קבלתם של קנדידטים, אשר השלימו בהצלחה את הכשרתם לחברות במכון.
 • יו"ר ועדת ההסמכה ידווח על פעילותה לפחות פעם בשנה, בישיבה ארגונית של המכון.
 • להמליץ על הדחת קנדידט תוך כדי לימודיו.

תקנון ההכשרה

"על התרפיסט לזכור שהמטופל נמצא כדי לקבל טיפול ולא כדי לאמת תיאוריה". "אפילו אם יהיו האמצעים נכונים, אם ישתמש בהם האדם הלא מתאים, האמצעים הנכונים יפעלו בדרך לא מתאימה… כל דבר תלוי באדם ומעט מאוד – בשיטה". (ק.ג. יונג)

מטרת התכנית

לאפשר למטפל בעל ניסיון להמשיך ולהתפתח בעזרת הגישה היונגיאנית הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית.

למי התכנית מיועדת

למטפלים מוסמכים ומנוסים במקצועות בריאות הנפש בעלי תואר שני לפחות: הפסיכולוגיה הקלינית, הפסיכיאטריה, העבודה הסוציאלית (מ.א.) והטיפול באומנויות (מ.א. או תואר מקביל).  המכון הוא גוף המכשיר מטפלים לעבודה על-פי הגישה היונגיאנית. המכון אינו גוף הנותן אישור לפי חוק משרד הבריאות וכן אינו גוף המעניק אישור לעסוק בפסיכותרפיה.

תנאי הקבלה:

לפני תחילת לימודיו במכון, על המועמד להשלים לפחות 120 שעות של אנליזה אישית אצל אנליטיקאי יונגיאני מוסמך (חבר ב- IAAP). כמו כן התלמיד נדרש להיות באנליזה עם הצגת מועמדותו לתוכנית, ועליו להעלות באנליזה את נושא פנייתו להכשרה. במקרים מיוחדים תוכל ועדת ההסמכה לדון על מנת לבדוק את האפשרות לקבל מועמד אחרי 60 שעות אנליזה בלבד. המטפל עצמו לא יהיה מעורב בתהליך הקבלה לתכנית או בהערכות הקנדידט. במהלך הלימודים על הקנדידט להמשיך באנליזה האישית כל תקופת הלימודים הפורמאליים (4 שנים). על הקנדידטים להמשיך להיות באנליזה עם האנליטיקאי גם לאחר מכן ,אם כי לא באנליזה אינטנסיבית. עם זאת, יש בסמכותה של ועדת ההסמכה, בתיאום עם המדריך באנליזה המבוקרת (קונטרול), לדרוש מן הקנדידט להמשיך את האנליזה האישית עד הגשת עבודת הסיום. באם התלמיד מעוניין לעשות הפסקה באנליזה האישית או להחליף אנליטיקאי במהלך תקופת ההכשרה, יש לדווח על כך לוועדת ההסמכה ולקבל את אישורה.

 במשך כל שנות ההתמחות הוא יוכל להתייעץ עם חונך שתפקידו הוא ליווי לימודי ואישי. וועדת ההסמכה תהיה אחראית על מינוי המלווים האישיים.

תהליך הקבלה נעשה על ידי ועדת ההסמכה לפי הנוהל הבא:

 1. מילוי טפסי בקשה למועמדות בצירוף קורות חיים מפורטים והמלצות. טפסי הבקשה למועמדות נמצאים באתר המכון.
 2. שלושה ראיונות אישיים, המתנהלים בנפרד, עם שלושה אנליטיקאים חברי המכון

  בתום התהליך וועדת ההסמכה תודיע למועמד אם התקבל לתכנית ההכשרה.  על המועמד שהתקבל להתעדכן בתכנית ההכשרה הנמצאת באתר המכון.

 

מבנה תכנית ההכשרה

תיאור כללי: תכנית הלימודים מיועדת להכניס את הקנדידט להלך המחשבה היונגיאני, להכיר לו את השפה הסימבולית ולעזור לו לחבר בין השפה הקלינית והעולם הארכיטיפי והסימבולי. התכנית חושפת את הקנדידט לגישות שונות בעולם המחשבה היונגיאני ויישומיו בטיפול.

שני שלבים עיקריים להכשרה, הכוללת לימודים עיוניים, התפתחות אישית וכן התפתחות כאנליטיקאן:

 בשלב הראשון על הקנדידט להפנים את השפה הסימבולית, את המושגים המרכזיים ואת היכולת לחבר בין עולם המושגים והעולם הקליני.

משך הלימוד:

הלימודים מתקיימים ברובם בירושלים, בימי ג' בין השעות 21.00-17.00, במשך עשרה חודשים בשנה, ונמשכים ארבע שנים לפחות. הלימוד נושא אופי ספירלי, דהיינו חזרה מעגלית על נושאים מרכזיים, יותר מפעם אחת, לצורך של העמקה ואינטגרציה. הדרכה קבוצתית מלווה את הקורסים לאורך השנים. ההדרכה הקלינית הקבוצתית אשר ניתנת בחלק השני של כל מפגש, תתמקד מן השנה השנייה בעיקר בחומר הנלמד באותו הקורס. הקנדידטים לוקחים חלק פעיל בלמידה – כולל קריאה, הצגת נושא וחומר קליני רלוונטי. הקנדידטים נדרשים להגיש עבודות כתובות על הנושאים הנלמדים מדי שנה. כמו כן, מתקיימות שיחות מעבר והערכה בסיומה של  כל שנת לימודים, החל מן השנה השנייה.

שעות אנליזה נדרשות בתכנית

בכל שנות הלימודים הקנדידט צריך להיות באנליזה יונגיאנית :עד הלימודים צריך להשלים  120 שעות ,תוך כדי הלימודים הפורמליים צריך להשלים עוד  300 שעות  ולאחר הלימודים הפורמליים ימשיך הקנדידט באנליזה באינטנסיביות הנדרשת לפי מצבו וצרכיו.

 תקציר התכנית לפי שנות הלימוד :

רוב הקורסים נערכים במתכונת של מספר מפגשים. כל מפגש בנוי משתי יחידות העוסקות באותו נושא. יחידה תיאורטית, ניתנת על ידי מורה אחד ואילו השנייה – יחידה קלינית או חווייתית, ניתנת על ידי מורה אחר (בד"כ). החומר הקליני נמצא במוקד תכנית ההכשרה. יחד איתו מוגש גם חומר אחר כמו מיתולוגיה, ספרות, אגדות, סרטים, ואמנות. תשומת לב מיוחדת מושקעת ביצירת אווירה של קריאה ולימוד בקבוצה.

בנוסף לקורסים, כוללת התכנית שתי סדנאות, או יותר, בנושאים שונים בכל שנת לימוד. קנדידטים מוזמנים להשתתף במפגשים העיוניים של המכון החל מן השנה הראשונה.

שנה ראשונה: זו היא מעין שנת מבוא, בה מוצגת הגישה הסימבולית והמושגים הבסיסיים של יונג. קורס המבוא כולל נושאים כמו התודעה, הלא מודע, קומפלקס וסמל. הארכיטיפים – אגו, פרסונה, צל, אנימה, אנימוס ואחרים. וכן, הפונקציה הטרנסצנדנטית, תהליך האינדיווידואציה ועוד. 

בהמשך ניתן קורס על התפתחות האני בגרסאות שונות; על העיקרון הנשי; על העיקרון הגברי וקורס על החלומות. במשך השנה ניתנים סמינרים נוספים.

בסיום השנה יעבור התלמיד בחינת מעבר משנה א לשנה ב

שנה שנייה: העמקה בנושאים הבאים:

האגו והתפתחותו כפי שהוא בא לידי ביטוי במיתוס, באגדות, בפסיכופתולוגיה; וכן התפתחות התודעה על פי מושגיו של נוימן. הרוע והצל, עם דגש על הפונקציה הנחותה. המודל האלכימי של יחסי מטפל מטופל, כולל יחסי העברה והעברה נגדית.

בשנה זו תחל הדרכה קלינית על מקרים שיביאו הקנדידטים. בסיום השנה יעבור התלמיד בחינת מעבר

שנה שלישית: ממשיכה ההעמקה בנושאי הלימוד וכוללת קריאת טקסטים בנושאי הארכיטיפים והלא מודע הקולקטיבי, העצמי והאינדיווידואציה, פסיכופתולוגיה המתייחסת לעצמי והפסיכולוגיה של הילד.

בסיום שנה זו יוכל הקנדידט לעבור בחינת מעבר לקונטרול.

שנה רביעית: שנה מסכמת שבמהלכה מפגש עם נושאים פוסט יונגיאניים בהקשרים היסטוריים, תרבותיים ופילוסופיים של זמננו. לימוד נושאים נוספים כגון: אלכימיה, מיתולוגיה ואגדות, וכמו-כן – תכנים יהודיים וקורס השוואתי עם גישות פסיכואנליטיות.

בשנה זו יתקיים גם דיון בנושא ה-synchronicity.

ריכוז הערכות, מבחני מעבר, ומבחן סיום

שיחות הערכה ומילוי טופס הערכת מדריך  והערכה עצמית לקנדידט : שיחות אישיות אלו נערכות בסיומה של כל שנה, החל מסוף השנה השנייה, לאחר הגשת העבודות. מטרתן לדון במידה שבה הופנמו המושגים שנלמדו, בהתחברות הקנדידט לגישה היונגיאנית, בהבנתו את השפה הסימבולית ובמידת בשלותו להתחיל באנליזות המבוקרות.

 מבחן בכתב בלבד מעבר משנה א' לשנה ב': מבחן זה הינו הגשת עבודה כתובה בלבד.

מבחן מעבר משנה ב 'לשנה ג':  במעבר משנה שניה לשלישית יבחן התלמיד ע"י 2 בוחנים שייבחרו מתוך חברי המכון, ואשר יבחנו את התלמיד בישיבה משותפת. לבחינת מעבר זו, התלמיד נדרש להגיש עבודה לפי הנחיות ועדת ההסמכה .

מבחן מעבר מתקדם לשלב הקונטרול בין שנה ג׳ ל-ד׳: לבחינת הקונטרול התלמיד נדרש להגיש תיאור מקרה בהיקף של 10 עמודים הכולל 3 חלומות. הבחינה תיערך ע"י 3 בוחנים בכירים יחד.

מבחן ועבודת סיום :  בסיום ההכשרה על הקנדידט להגיש עבודת סיום בה מוצג מקרה של טיפול ארוך-טווח שעליו קיבל הדרכה מבוקרת. הגשת עבודת הסיום צריכה להיעשות עד ארבע שנים מתום תקופת הלימודים הפורמאליים.

מועד הבחינה יקבע תוך חודש מהגשת עבודת הסיום. במבחן הסיום נקרא הקנדידט לעמוד בפני ועדה שתכלול 3 בוחנים בכירים מחברי המכון, אשר קראו את עבודת הסיום שלו. בסיומו של התהליך הוא מקבל תואר של אנליטיקאי יונגיאני ויכול להתקבל באגודה היונגיאנית הבינלאומית , אך קבלתו במכון מותנית בהצבעת החברים.

שעות הדרכה

על הקנדידט להיות בהדרכה אישית החל מהשנה השנייה ללימודיו. עם זאת, אנו ממליצים לקנדידטים להתחיל הדרכה אישית כבר משנת הלימודים הראשונה. חלק מהקנדידטים יידרשו על ידי ועדת ההסמכה, בעת קבלתם לתכנית, להתחיל הדרכה אישית כבר בתחילת השנה הראשונה. לאחר בחינת הקונטרול בין שנה ג ׳ לד׳ הקנדידט עובר לשלב אנליזה מבוקרת, דהיינו: מורשה להתחיל באנליזה למטופליו תחת הדרכה צמודה. זהו שלב האנליזות המבוקרות הנמשך גם מעבר לשנות הלימוד הרשמיות.

באנליזות המבוקרות התלמיד  צריך להשתתף ב100 שעות הדרכה אצל שני מדריכים – 50 שעות אצל כל מדריך. המכון ממליץ על תעריף מקסימאלי לשעת הדרכה שיעודכן מידי פעם בהתאם לעליית המחירים. המדריכים בקונטרול חייבים להיות מתוך חברי המכון ועמיתיו בלבד. במידה והמדריך איננו חבר המכון, יוכל להיות רק המדריך הראשון. המדריך המכין לבחינת הסיום חייב להיות חבר המכון. קיימת חובת דיווח של התלמיד לוועדת ההסמכה לגבי זהותו של המדריך. המדריכים נדרשים לדווח לוועדת ההסמכה על מספר שעות הקונטרול שנתנו לתלמיד.

תשלום דמי חבר: לאחר סיום הקורסים והלימודים הפורמאליים הקנדידטים נדרשים לשלם דמי חבר במכון.

תכנית ההכשרה דורשת  מחויבות, הקדשה ונכונות לעבור תהליך אישי ומקצועי שגמול עמוק ומשמעותי בצדו.

 הנחיות כלליות לכתיבת עבודות המעבר והסיום לקראת קבלה לחברות במכון:

בחינת המעבר משנה ב' ל – ג' במכון היונגיאני באה להעריך את יכולתכם ליישם את הגישה היונגיאנית בעבודתכם הקלינית. הדגש יהיה על בקיאותכם  במה שלמדתם בסמינרים, כמה וכיצד הפנמתם את הרעיונות היונגיאניים, את המושגים ואת השפה הסימבולית, וכמה אתם מיישמים מה שלמדתם בעבודתכם.

הבחינה תתבסס על עבודה שתגישו לוועדת ההסמכה, תיבדק על ידי שני בוחנים ובהמשך תוזמנו לראיון ולשיחה אתם. בכתיבת העבודה ובשיחה עם הבוחנים, תידרשו להסביר ולהדגים את מה שלמדתם, מתוך עבודתכם בקליניקה.

בעבודה הנכם מתבקשים להדגים שלושה  מושגים מרכזיים מתוך שלושה קורסים שלמדתם, ולהסתייע במושגי יסוד שלמדתם בעבר.

העבודה יכולה להתבסס על דוגמאות ותיאורים קליניים מתוך טיפול אחד או מקסימום שניים. מומלץ לבחור מטופל אחד מרכזי שסביבו תדגימו את מה שלמדתם. ניתן גם להדגים דרך חלום של המטופל, אך לא בהכרח.

היקף העבודה עד 5,700 מילה. גודל אות 11, שוליים משני צידי העמוד.

אנו ממליצים להתייעץ עם המדריך האישי על כתיבת העבודה. בכל שאלה אפשר לפנות לחברי ועדת ההסמכה.

מי שמעוניין שעבודתו תשמש כשלב מכין לקראת המעבר לשלב הקונטרול, יוכל להתבסס על בחינת המעבר. במקרה זה מומלץ לקחת את אותו מקרה שירצה הקנדידט להגיש בבחינת הקונטרול.

המעבר לשלב האנליזה המבוקרת: (שלב ה"קונטרול").

 המעבר לשלב האנליזה המבוקרת הוא אישי, ואנו רואים בו שלב מרכזי בתהליך ההכשרה, ובו תוכלו להתחיל אנליזות תחת הדרכה אישית.

המעבר לשלב זה תלוי בכמה גורמים:

א.     המעבר לשלב האנליזות המבוקרות תלוי קודם כל בהרגשה האישית של כל מטפל/ת. העיתוי הוא אינדיבידואלי, והפניה תהיה אישית, בהתאם לתחושה של כל אחד/ת לגבי המוכנות שלו/ה לעבור לשלב זה.

ב.     אנו ממליצים להתייעץ עם האנליטיקאי שלך, אך זה כמובן נתון להחלטה אישית של כל מועמד/ת.

ג.       המעבר לשלב ה"קונטרול" ידרוש הערכה של ועדת ההסמכה, או ועדה שתמונה על ידה. הועדה תעריך את בקיאותכם במושגי יסוד שלמדתם, ואת המוכנות שלכם לטפל באנליזה יונגיאנית תחת פיקוח של מדריך מוסמך. בהערכה זו, תשקול הועדה גם את כישוריכם המקצועיים וגם את ההתפתחות האישית שלכם/ן לאור הגישה היונגיאנית. מסקנות הועדה המעריכה יידונו עמכם לאחר הריאיון והמלצות מפורטות יותר תישלחנה אליכם/ן בכתב.

ד.      העבודה: לקראת פגישת ההערכה, את/ה מתבקש/ת להכין תיאור של תהליך טיפולי שבו תבוא לידי ביטוי עבודתך הטיפולית לאור הגישה(ניתן ורצוי לשלב ורבטים). הצגת התהליך הטיפולי תוגש באורך של עד 10 עמודים, ותכלול 3 חלומות, ואת דרך עבודתך עליהם. בהצגה יש להתייחס לדינאמיקה האישית, לפסיכופתולוגיה, לאור הגישה היונגיאנית, ליחסי מטפל – מטופל, וכן לסמלים השונים ולכל חומר בלתי מודע שמופיע בטיפול. אין צורך בפירוט יתר של חומר רקע, ואין צורך בביבליוגרפיה.

ה.     בראיון האישי שיעסוק בטיפול שהצגת בפרט, ובעבודתך הטיפולית בכלל, תידרש/י להתייחס לעצמך כמטפל/ת, לאיכויות מצד אחד, ולנקודות התורפה מצד אחר. בראיון תישאל/י על ידי חברי הועדה בין השאר על התפתחותך כמטפל/ת עד כה מנקודת מבטך על עצמך, וכן על צפיותיך מההדרכה האישית.

ו.       על החומר הכתוב להישלח ב- 3 העתקים לבוחנים, לאחר תיאום מראש. כשבועיים לאחר ההגשה יתקיים מפגש ההערכה עם חברי הועדה. מסקנות ההערכה והמלצות הועדה ימסרו למועמד בעל פה לאחר סיום הראיון, ובכתב מוקדם ככל האפשר.

ז.       באם יומלץ על התאמת המועמד/ת לעבור לשלב המתקדם, תוכל/ו לפנות לראיון אצל אחד מהאנליטיקאים הבכירים ולבדוק איתו התחלה של אנליזה מבוקרת. רצוי כי הפניה למדריך תיקח בחשבון אפשרות להכרה ולהתאמת הסגנון והצרכים של המודרך/ת ותתחשב גם במסקנות הועדה. הועדה תאשר את בחירת המדריך.

ח.     על פי אישור הועדה ניתן לקבל הדרכה גם מאנליטיקאי בכיר ומוכר על ידי האגודה הבינלאומית שאינו חבר ישיר במכון

ט. על פי דרישת המכון אחד מבין שני האנליטיקאים המדריכים בשלב הקונטרול חייב להיות חבר מלא במכון.

 בהזדמנות זו תזכורת כי על פי דרישת המכון, ובהתאם למקובל באגודה העולמית, את/ה אמור/ה להמשיך באנליזה האישית שלך במשך כל תקופת ההכשרה.

הנחיות לכתיבת עבודת סיום

אנו מעודדים כתיבת עבודת סיום מקורית, ברוח הגישה היונגיאנית, ובהתאם לאישיות הכותב, והמטופל שנבחר.

עם זאת, ברצוננו להדגיש כמה נושאים שחשוב שיופיעו בעבודת הגמר, בהתאם להנחיות הבאות:

בחירת המקרה והיקף העבודה: המקרה שיבחר חייב להיות מטופל לפחות שנתיים, במהלכן קיבלתם עליו "אנליזה מבוקרת", אצל שני מדריכים שונים כאשר המדריך השני מבין השניים חייב להיות חבר המכון והוא שמכין לבחינת הסיום.

 המטרה : להציג תהליך טיפולי ממושך ועמוק, אבל – ניתן גם להציג טיפול שנכשל.

היקף העבודה לא יעלה על 50 עמוד ( כ-572 מילים לעמוד ,סך הכל כ-28,600 מילה לכל העבודה לא כולל נספחים וביבליוגרפיה ) ,כתובים בפונט 11, רווח 1 חצי , ויכלול עד 10 חלומות.

תיאור הטיפול: בעבודה יתואר התהליך הטיפולי, תוך התייחסות לאופן עבודתו של המטפל, ואינטראקציות טיפוליות בין המטפל למטופל. הכוונה היא שניתן יהיה לחוות מתוך התיאור, כיצד המטפל מגיב, כיצד עובד עם חומר לא מודע, כיצד מתייחס לסמלים ולדימויים, כיצד מפרש, אמפליפיקאציות וכו'.

יחסי העברה והעברה נגדית: הנושאים של יחסי מטפל מטופל , טרנפרנס  וקאונטר-טרנספרנס, חייבים לקבל תשומת לב מיוחדת והתייחסות ברורה רצוי בסעיף נפרד . יש להתייחס גם לטרנספרנס וקאונטר-טרנספרנס  ארכיטיפיים או למודל האלכימי.

פסיכופתולוגיה: גם נושא זה ידון בעבודה כסעיף בפני עצמו , כמובן לאור הגישה היונגיאנית. אין הכוונה רק לאבחנות פסיכיאטריות רגילות (DSM וכו') אלא התייחסות למצב האני וציר אני עצמי, לקומפלקסים מרכזיים, בעיות אישיות, סימפטומים ופונקציות פסיכולוגיות (בעיקר פונקציה נחותה) מתוך ראיה קלינית וסימבולית גם יחד.

פרק הסיום: בעבודה יופיע פרק המסכם את התהליך הטיפולי על שלביו ונושאיו המרכזיים. כמו כן יופיע בסיכום דיון תיאורטי בנושא מרכזי העולה מתוך הטיפול.

תהליך הריאיון: עם סיום כתיבת העבודה, יש ליצור קשר עם ועדת ההסמכה.

להעביר לוועדה אישור על שעות האנליזה המבוקרת, משני המדריכים איתם עבדתם. על המדריך האחרון שהוא חבר המכון לאשר כי קרא את העבודה, וכי היא ראויה להערכה.

את העבודה הכתובה יש לשלוח לשלושה מעריכים – ששמותיהם ימסרו לכם על ידי ועדת ההסמכה, המועמד יוזמן לפגישת הערכה עם 3 הקוראים, כחודש לאחר קבלת העבודה.

להזכירכם: במהלך כל תקופת ההכשרה ועד הגשת עבודת הסיום עליכם להמשיך באנליזה האישית שלכם . כמו כן אין לקחת קונטרול ממדריך שהיה אנליטיקאי שלכם בתקופת ההכשרה.

בכל מקרה – יש לידע את ועדת ההסמכה על בחירתכם, ולקבל אישור לפני שמתחילים כל אחת מההדרכות.

מצ"ב רשימת המדריכים של המכון, הרשימה המעודכנת מפורסמת גם באתר המכון.

נוהל להפסקת הכשרה של מתמחה

המכון רואה לעצמו מטרה להשקיע את מירב המאמצים על מנת לסייע למתמחה להשלים את תהליך ההכשרה ברוח הפסיכולוגיה האנליטית ולהתקבל כחבר במכון ובאגודה הבינלאומית בסיום הכשרתו .
עם זאת ייתכנו מצבים מיוחדים בהם ניתן יהיה להפסיק הכשרת מועמד . דרישה להפסקת הכשרה יש להגיש על פי העניין לאחד מיו"רים של הועדות הבאות:

ועדת אתיקה, ועדת הוראה וועדת הסמכה. בפני ועדת אתיקה ניתן להעלות חשש להתנהגות לא נאותה ביחסים שבין מטפל ומדריך שלו ויחסים של המטפל המודרך עם המטופל שלו ,ביחסים בין עמיתים או מול מורים או בכל עניין אחר הנוגע לחריגות מקוד האתי של המכון או האיגוד הבינלאומי.

בפני ועדת הוראה ניתן להעלות חשש לקשיים משמעותיים בהבנה ואינטגרציה של הפסיכולוגיה האנליטית ,היעדרויות משמעותיות מתכניות הלימודים וכדומה.

בפני ועדת הסמכה ניתן להעלות חשש באי עמידה בתקנון ההכשרה דוגמת הפסקות משמעותיות באנליזה האישית, אי הגשת עבודות או כישלונות חוזרים במבחני התכנית עליהם דווח לקנדידט.

יו"ר הועדה המתאימה יחליט אם לקדם את דרישת ההפסקה או לדחות אותה במידה והדרישה תמצא ראויה יעביר אותה למלווה של הקנדידט אשר יזמן את הקנדידט בהקדם לדון בה. בסוף הפגישה ידווח המלווה ליו"ר הועדה על תוצאות הפגישה. יו"ר הועדה יביא את הדרישה להפסקת ההכשרה לדיון בוועדה ובסופה יוחלט על הפסקה או קידומה להצבעה בפורום חברי המכון. הקנדידט יוזמן להשמיע את דבריו בפני הועדה לפני ההחלטה .

סמכות הערעור על החלטת הועדה בידי נשיא המכון. הנשיא ידון בערעור או יזמן ועדה עד הוק על פי יוזמתו.

החלטה סופית על הפסקת הכשרה תתקבל על ידי רוב חברי המכון בישיבה האירגונית.

דילוג לתוכן