תקנון מכון ישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית

I מטרות

1. לפתח ולהפיץ את ההוראה של הפסיכולוגיה של ק. ג. יונג.
2. לפתח ולקיים הכשרה מקצועית על פי העקרונות של הפסיכולוגיה האנליטית.
3. לקבוע סטנדרטים לפרקטיקה של האנליזה היונגיאנית.
4. לקיים במה לדיון, להחלפת דעות, רעיונות ומידע בין חברי המכון.
5. לעודד את ההרחבה וההעמקה של הידע והחדשנות, בתיאוריה ובפרקטיקה של הפסיכולוגיה האנליטית.
6. לייצג את חברי המכון, בפעילויות מקצועיות.
7. לעבוד בשיתוף פעולה עם קבוצות אחרות, במגמה לקדם את מטרות המכון, ואת ההתפתחות
המקצועית של החברים והתלמידים השייכים אליו.

II. חברות

חברות במכון כרוכה בקבלה של המטרות והקוד האתי שלו, ופתוחה ל:
1. מועמדים אשר סיימו בהצלחה את ההכשרה של המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית, החברה
הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית, או הכשרה מוכרת אחרת, של מכונים ישראליים יונגיאניים.
1א.מועמדים אשר החלו התמחותם באירגון מוכר אחר הרשאי ע"י האירגון הבנלאומי IIAP להעניק התמחות והמעוניינים להמשיך את התמחותם במכון,
הכשרתם הקודמת תוערך על ידי ועדת ההוראה וישולבו בהתאם לרמתם בתכנית ההכשרה.
2. מועמדים אשר עומדים בדרישות של החברה הבינלאומית של הפסיכולוגיה האנליטית (IAAP).
3. מועמדים אשר מעוניינים להשתתף בפעילויות המכון ואשר שייכים לחברות יונגיאניות אחרות.
מועמדים אלו יוכרו כ"עמיתים".

III. הפסקת חברות

חברות במכון תפסק בתנאים אלו:
1. התפטרות – מכתב התפטרות חייב להישלח ע"י החבר, ולהתקבל ע"י הנשיא ויו"ר ועדת הסמכה.
2. אי תשלום דמי חברות – כאשר חבר אינו משלם דמי חברות במשך שנה שלמה, מבלי לתת הסבר
לנשיא ולאחר שהגזבר שלח אליו שתי תזכורות, חברותו תופסק.
החבר יתקבל מחדש לאחר שישלם כל חובותיו.
3. ע"י הצבעה – כאשר לפחות שני שליש מהחברים במכון מצביעים על הפסקת החברות של חבר
במכון, בשל התנהגות שנחשבת כלא אתית (על פי הקוד האתי והפרקטי של המכון).

IV. ארגון

ייבחרו נושאי התפקידים הבאים במכון, אשר ישמשו בתפקידם לא יותר משתי תקופות רצופות :
1. שלושת חברי ההנהלה:
א. נשיא
ב. מזכיר
ג. גזבר.
2. יו"ר ועדת ההסמכה.
3. יו"ר ועדת ההוראה.
4. יו"ר ועדת תוכניות.
5. יו"ר ועדת אתיקה

V. ישיבות

1. חברי ההנהלה יקיימו לפחות ישיבה ארגונית אחת במהלך השנה.
2. שלושה חברים יכולים לקרוא לאספה של המכון, ע"י עצומה חתומה המוצגת לנשיא, אשר חייב לכבד
את הבקשה.
3. מניין של 2/3 מן החברים נדרש כדי לנהל ישיבה ארגונית של המכון.
4. יו"ר של ועדת ההסמכה, יו"ר של ועדת ההוראה ויו"ר של ועדת התוכניות, יכולים לקרוא לישיבות
בענייני הועדות אשר הם אחראים עליהם.

VI. בחירות

1. הבחירות לכל נושאי התפקידים יתקיימו אחת לארבע שנים, בישיבה הארגונית שבסוף חופשת הקיץ. 
2. ההצבעה תהיה חשאית והתוצאות יקבעו ע"י רוב רגיל.
3. תתקיים אפשרות הצבעה לחברים שיודיעו מראש לנשיא על אי יכולתם להצביע במועד הישיבה,
לפחות חודש מראש.
4. כל בעל תפקיד קודם יעביר לבעל התפקיד החדש שנבחר, את כל החומר והמידע הרלוונטיים לביצוע
התפקיד, כדי להבטיח את הניהול השוטף של המכון. מי שסיים תפקידו, ייעץ ויעמיד את ניסיונו לרשות
בעל התפקיד החדש, ככל שיידרש.

VII. ועדות

א. ועדת הסמכה תכלול יו"ר ו2-4 חברים בכירים שהשלימו 5 שנות עבודה קלינית לאחר שסיימו את
הכשרתם כאנליטיקאים יונגיאנים והתקבלו כחברים במכון. תפקידיה של הועדה כוללים:
1. לראיין ולהעריך את כישוריהם של הפונים לתהליך ההכשרה ולהחליט על קבלתם או דחייתם.
2. לארגן ולטפל בהערכה של הקנדידטים בנקודות שונות בתהליך ההכשרה כמו למשל: מעבר משנה
לשנה, מעבר מקנדידאט רגיל לקנדידט מתקדם, ועד עמידה בבחינת הסיום וקבלה כחבר מן המניין.
3. לאשר או לדחות קידומו של התלמיד משלב לשלב, בהתבסס על נוהל הערכה קיים.
4. להציע לקנדידטים מתקדמים רשימה של אנליטיקאים מורשים (כאלו שסיימו יותר מ5 שנות
פרקטיקה קלינית מאז סיום תהליך הכשרתם), אליהם הם יכולים לפנות לאנליזה מבוקרת, ולקבל
ולאשר את בחירת הקנדידאטים.
5. להמליץ לחברי המכון על קבלתם של קנדידטים, אשר השלימו בהצלחה את הכשרתם לחברות
במכון.
6. יו"ר ועדת ההסמכה ידווח על פעילותה לפחות פעם בשנה, בישיבה ארגונית של המכון.

ב. ועדת ההוראה תכלול יו"ר ו3 חברים אחרים. נציג לכל קבוצת לימוד ישתתף בישיבת ועדה רלוונטית.
תפקידיה של הועדה כוללים:
1. להכין תוכנית לימודים שתכלול סמינרים, סדנאות, הדרכה קבוצתית וכו'.
2. לקיים קשר שוטף עם הקנדידאטים.
3. לקבל הערכות מן המורים והמדריכים על ההתקדמות של התלמיד.
4. לדווח לחברי המכון על פעילויותיה לפחות פעם בשנה בפגישה ארגונית.

ג. ועדת תוכניות תהיה אחראית להכין פעילויות של המכון הכוללות: הרצאות, הצגות מקרים, הרצאות
אורח, פעילויות קבוצתיות, וכו'. הועדה תכלול 3 חברים שאחד מהם יהא היו"ר. היו"ר יתייעץ עם
הנשיא לצורך הכנת הפעילויות של המכון, ויקבל את אישורו. מועדי הכנסים יפורסמו לפחות 3 חודשים
מראש.
ד. ועדת אתיקה תהיה אחראית על לקדם ענייני אתיקה במכון, לשלב אתיקה בהכשרה ולדאוג לאתיקה במכון.
עיסוק בענייני אתיקה בין מדריכים ומודרכים, אתיקה בין מטפלים ומטופלים ,אתיקה בין מורים ותלמידים ,אתיקה בין חברי המכון
ולעיתים הפסקת הכשרה של קנדידט עקב בעיית אתיקה.

ה. ועדת ערעור היא ועדה אד-הוק שתוקם ע"י הנשיא ושתאושר ע"י החברים. היא נועדה לעסוק
בקנדידאטים אשר מעוניינים לערער על החלטה של המכון או של אחת מן הועדות שלו.

לנשיא יש סמכות להקים ועדות אד-הוק ככל שמתבקש. מצופה שועדות אלו יקיימו קשר שוטף עם הנשיא וישלחו דו"חות כתובים על החלטותיהן לחברי ההנהלה.

VIII. מיסים

מיסים ייגבו פעם בשנה עבור הפעילות של המכון ועבור חברות ב IAAP. גובה המס השנתי עבור חברות במכון ייקבע פעם בשנה ע"י החברים, על פי המלצתם של חברי ההנהלה.

IX. שינויים בתקנון

– שינויים בתקנון דורשים אישור של לפחות 2/3 מן החברים במכון.

– הצעות לשינויים בתקנון יכולים להיעשות ע"י ועדת אד- הוק שתמונה לצורך זה, או ע"י פניה של
לפחות 4 חברים.

– העתקים של כל הצעה לשינוי בתקנון חייבים להיות מחולקים בכתב לכל החברים לפחות 3 חודשים
מראש לפני הפגישה שבה אמורים לדון בשינוי.

X. פרוק

– המכון ניתן לפרוק ע"י הצבעה של 2/3 מן החברים לפחות.

– הצעה לפרוק יכולה להעלות ע"י ועדת אד-הוק או עצומה של לפחות 4 חברים. ההצעה
חייבת להיות כתובה, מוגשת לחברי ההנהלה ומועברת לכל החברים, לפחות 3 חודשים מראש לפני
מועד הפגישה הארגונית שנקבעה לצורך זה.

– חלוקת הרכוש ו/או החובות תוחלט בפגישה זו.

תקנון ועדת ההסמכה

ועדת הסמכה תכלול יו"ר ו2-4 חברים בכירים שהשלימו 5 שנות עבודה קלינית לאחר שסיימו את הכשרתם כאנליטיקאים יונגיאניים והתקבלו כחברים במכון.

תפקידיה של הועדה כוללים:

  • לראיין ולהעריך את כישוריהם של הפונים לתהליך ההכשרה ולהחליט על קבלתם למכון או על דחיית מועמדותם.
  • לארגן ולטפל בהערכה של הקנדידטים בנקודות שונות בתהליך ההכשרה כמו למשל: מעבר משנה לשנה, מעבר מקנדידט רגיל לקנדידט מתקדם, ועד עמידה בבחינת הסיום וקבלה כחבר מן המניין.
  • לאשר או לדחות קידומו של התלמיד משלב לשלב, בהתבסס על נוהל הערכה קיים.
  • להציע לקנדידטים מתקדמים רשימה של אנליטיקאים מורשים (כאלו שסיימו יותר מ5 שנות פרקטיקה קלינית מאז סיום תהליך הכשרתם), אליהם הם יכולים לפנות לאנליזה מבוקרת, ולקבל ולאשר את בחירת הקנדידטים.
  • להמליץ לחברי המכון על קבלתם של קנדידטים, אשר השלימו בהצלחה את הכשרתם לחברות במכון.
  • יו"ר ועדת ההסמכה ידווח על פעילותה לפחות פעם בשנה, בישיבה ארגונית של המכון.
  • להמליץ על הדחת קנדידט תוך כדי לימודיו.