תכנית ההכשרה
מאמרים

מכון ישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית                                     25.6.2007

                                                  ועדת ההסמכה.
 
      הנחיות כלליות לכתיבת עבודת הסיום לקראת קבלה לחברות במכון:
 
אנו מעודדים כתיבת עבודת סיום מקורית, ברוח הגישה היונגיאנית, ובהתאם לאישיות הכותב, והמטופל שנבחר.
עם זאת, ברצוננו להדגיש כמה נושאים שחשוב שיופיעו בעבודת הגמר, בהתאם להנחיות הבאות:
בחירת המקרה והיקף העבודה: המקרה שיבחר חייב להיות מטופל לפחות שנתיים, במהלכן קיבלתם עליו "אנליזה מבוקרת", אצל שני מדריכים שונים כאשר המדריך השני מבין השניים חייב להיות חבר המכון והוא שמכין לבחינת הסיום
 המטרה : להציג תהליך טיפולי ממושך ועמוק, אבל – ניתן גם להציג טיפול שנכשל.
היקף העבודה לא יעלה על 50 עמוד, ויכלול עד 13 חלומות.
 
תיאור הטיפול: בעבודה יתואר התהליך הטיפולי, תוך התייחסות לאופן עבודתו של המטפל, ואינטראקציות טיפוליות בין המטפל למטופל. הכוונה היא שניתן יהיה לחוות מתוך התיאור, כיצד המטפל מגיב, כיצד עובד עם חומר לא מודע, כיצד מתייחס לסמלים ולדימויים, כיצד מפרש, אמפליפיקאציות וכו'.
 
יחסי העברה והעברה נגדית: הנושאים של יחסי מטפל מטופל , טרנפרנס וקאונטרטרנספרנס, חייבים לקבל תשומת לב מיוחדת והתיחסות ברורה. יש להתייחס גם לטרנספרנס וקאונטרטרנספרנס ארכיטיפליים.
 
פסיכופתולוגיה: גם נושא זה ידון בעבודה, כמובן לאור הגישה היונגיאנית. אין בכוונה לאבחנות פסיכיאטריות רגילות (DSM וכו') אלא התייחסות לקומפלקסים מרכזיים, בעיות אישיות, סימפטומים או פונקציות פסיכולוגיות מתוך ראיה קלינית וסימבולית גם יחד.
 
פרק הסיום: בעבודה יופיע פרק המסכם את התהליך הטיפולי על שלביו ונושאיו המרכזיים. כמו כן יופיע בסיכום דיון תיאורטי בנושא מרכזי העולה מתוך הטיפול.
 
תהליך הראיון: עם סיום כתיבת העבודה, יש ליצור קשר עם ועדת ההסמכה.
להעביר לוועדה אישור על שעות האנליזה המבוקרת, משני המדריכים איתם עבדתם. על המדריך האחרון שהוא חבר המכון לאשר כי קרא את העבודה, וכי היא ראויה להערכה.
את העבודה הכתובה יש לשלוח לשלושה מעריכים – ששמותיהם ימסרו לכם על ידי ועדת ההסמכה, המועמד יוזמן לפגישת הערכה עם 3 הקוראים, כחודש לאחר קבלת העבודה.
להזכירכם: במהלך כל תקופת ההכשרה עליכם להמשיך באנליזה האישית שלכם.
בהצלחה
ועדת ההסמכה
יהודה אברמוביץ יו"ר
יעל באומן
טריסטן טרודרט
בתיה שטרן