המטפל המטופל ומה שביניהם

תמר קרון ונועה שוורץ (6 פגישות)

יונג הקדים את זמנו בתחומים רבים, ביניהם בתפיסת מרכזיותם של יחסי מטפל-מטופל כיחסים דיאלוגיים הדדיים. בעוד שבגישה הפסיכואנליטית הקלסית היה עיקר הדיון ביחסי העברה חד צדדיים בעוד המטפל אמור להיות "לוח חלק", הרי אליבא ד'יונג: "יחד, המטופל ואני, מתייחסים אל האיש בן שני- מיליון- שנים הקיים בכל אחד מאתנו". ואמנם התרומה היונגיאנית לנושא הקשר הטיפולי היא התפיסה העקבית של היות המטפל והמטופל יחד בתוך יצירה המתהווה במשותף בחדר הטיפול. יצירה זו היא אותה "הוויה שלישית", אשר תופסת מקום יותר ויותר בתוך התיאוריה הפסיכואנליטית המודרנית.

במסגרת הקורס נדון בתפיסה של יונג את ההעברה כמושג רחב הכולל את המטפל ואת המטופל. נתאר את המודל האלכימי של ההעברה הטיפולית . נתעמק בארכיטיפ של "המטפל הפגוע" כארכיטיפ בסיסי הפועל אצל המטפל – ומשפיע על הטיפול. נעסוק בחלומות של מטפלים על מטופלים כשיקוף של יחסי העברה, הזדהות השלכתית, ופעולת הארכיטיפ אצל המטפל. נתייחס לשאלות אתיות העולות סביב הקשר הטיפולי בכלל והשינויים החלים בו לעת האחרונה בפרט.

 

רשימת השעורים עם ביבליוגרפיה לקריאה

שעורים 1-2   

השדה הטיפולי והמודל האלכימי של יחסי העברה בטיפול.

 

Jung, C.G. (1966). The psychology of the transference. Princeton, N.J. : Princeton University Press, pp.3-37; 74-110;159-165

Schwartz-Salant, N. (1995). On the Interactive field as the analytic object. In: The interactive field in analysis. Ed. Stein M., Chiron Publications.pp. 1-37

 

הופעתו של ארכיטיפ ' המטפל הפגוע'  ביחסי מטפל-מטופל.

שעורים 3-4

Groesbeck, C. (1975). The archetypal image of the wounded healer. Journal of Analytic Psychology, 20(2), 122-145.

Whan, M. (1987). Chiron’s wound: Some reflections on the wounded-healer. In Schwartz-Salant, N., & Stein, M. (Eds). Archetypal process in psychotherapy. The Chiron clinical series. (pp. 197-208). Wilmette, IL: Chiron Publications.

Kron, T. (1991). The dialogical dimension in therapists' dream about their patients. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 28(2), 1-12.

Kron T. & Avni N. (2003). Psychotherapists’ dreams about their patients. Journal of Analytical Psychology, 48 (2), 317-339.

 

שעורים 5-6

העברה נגדית וסוגיות אתיות

Guggenbbuehl-Craig,  A. (1971). Power in the helping professions. Spring Publications. Pp. 65-83

 

 

Schwartz-Salant N. (1984). Archetypal factors underlying sexual acting-out in the transference\countertransference process. Chiron. Pp. 1-30

home left image 03