מה חדש

מעודכן ומחודש , נא לעיין במה חדש


תקנון ההכשרה המחודש

"על התרפיסט לזכור שהמטופל נמצא כדי לקבל טיפול ולא כדי לאמת תיאוריה". "אפילו אם יהיו האמצעים נכונים, אם ישתמש בהם האדם הלא מתאים, האמצעים הנכונים יפעלו בדרך לא מתאימה… כל דבר תלוי באדם ומעט מאוד - בשיטה". (ק.ג. יונג)

מטרת התכנית
לאפשר למטפל בעל ניסיון להמשיך ולהתפתח בעזרת הגישה היונגיאנית הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית.

למי התכנית מיועדת
למטפלים מוסמכים ומנוסים במקצועות בריאות הנפש: הפסיכולוגיה הקלינית, הפסיכיאטריה, העבודה הסוציאלית (מ.א.) והטיפול באומנויות (מ.א. או תואר מקביל).

תנאי הקבלה:
לפני תחילת לימודיו במכון, על המועמד להשלים לפחות  120 שעות של אנליזה אישית אצל אנליטיקאי יונגיאני מוסמך (חבר ב- IAAP). כמו כן התלמיד נדרש להיות באנליזה עם הצגת מועמדותו לתוכנית, ועליו להעלות באנליזה את נושא פנייתו להכשרה. המטפל עצמו לא יהיה מעורב בתהליך הקבלה לתכנית או בהערכות הקנדידט* במהלך הלימודים. במקרים מיוחדים תוכל ועדת הקבלה לאשר קבלתו לתכנית של מועמד בעל מינימום 60 שעות אנליזה מוקדמת.

על הקנדידט להמשיך באנליזה האישית לפחות  כל תקופת הלימודים הפורמאליים (4 שנים). בנוסף לכך, יש בסמכותה של ועדת ההסמכה, בתיאום עם המדריך באנליזה המבוקרת (קונטרול), לדרוש מן הקנדידט להמשיך את האנליזה האישית עד הגשת עבודת הסיום. באם התלמיד מעוניין לעשות הפסקה באנליזה האישית או להחליף אנליטיקאי במהלך תקופת ההכשרה, יש לדווח על כך לועדת ההסמכה ולקבל את אישורה.

מועמדים אשר החלו התמחותם באירגון מורשה להענקת התמחות על ידי האירגון הבנלאומי ,IIAP, והמעוניינים להמשיך את התמחותם במכון ,הכשרתם תוערך על ידי ועדת ההוראה וישולבו בהתאם לרמתם בתכנית ההכשרה.
 
 * במשך כל שנות ההתמחות הוא יוכל להתייעץ עם מלווה שתפקידו הוא ליווי לימודי ואישי.
 
תהליך הקבלה נעשה על ידי ועדת ההסמכה לפי הנוהל הבא:
1.    מילוי טפסי בקשה למועמדות בצירוף קורות חיים מפורטים והמלצות.
2.    שלושה ראיונות אישיים, המתנהלים בנפרד, עם שלושה אנליטיקאים חברי המכון.
3.    החומר של המועמד עובר לקריאה של שני אנליטיקאים נוספים המשתתפים בהחלטת ועדת הקבלה. בתום התהליך מקבל המועמד מכתב קבלה ואת פירוט תכנית ההכשרה.

מבנה תכנית ההכשרה
תיאור כללי: תכנית הלימודים מיועדת להכניס את הקנדידט להלך המחשבה היונגיאני, להכיר לו את השפה הסימבולית ולעזור לו לחבר בין השפה הקלינית והעולם הארכיטיפי והסימבולי. התכנית חושפת את הקנדידט לגישות שונות בעולם המחשבה היונגיאני ויישומיו בטיפול. במשך כל שנות ההתמחות הוא יוכל להתייעץ עם חונך מבין חברי צוות ההוראה, שתפקידו הוא ליווי לימודי ואישי.

משך הלימוד:
הלימודים מתקיימים ברובם בירושלים, בימי ג' בין השעות 21.00-17.00, במשך עשרה חודשים בשנה, ונמשכים ארבע שנים לפחות. הלימוד נושא אופי ספירלי, דהיינו חזרה מעגלית על נושאים מרכזיים, יותר מפעם אחת, לצורך של העמקה ואינטגרציה. הדרכה קבוצתית מלווה את הקורסים לאורך השנים. ההדרכה הקלינית הקבוצתית אשר ניתנת בחלק השני של כל מפגש, תתמקד מן השנה השניה בעיקר בחומר הנלמד באותו הקורס. הקנדידטים לוקחים חלק פעיל בלמידה – כולל קריאה, הצגת נושא וחומר קליני רלוונטי. הקנדידטים נדרשים להגיש עבודות כתובות על הנושאים הנלמדים מדי שנה. כמו כן, מתקיימות שיחות מעבר והערכה בסיומה של  שנת לימודים, החל מן השנה השניה.
 
במעבר משנה שניה לשלישית יבחן התלמיד ע"י 2 בוחנים שייבחרו מתוך חברי המכון, ואשר יבחנו את התלמיד בצורה משותפת. לבחינת מעבר זו, התלמיד נדרש להגיש תיאור מקרה בהיקף של 6 עמודים והכולל 3 חלומות.

רוב הקורסים נערכים במתכונת של מספר מפגשים. כל מפגש בנוי משתי יחידות העוסקות באותו נושא. יחידה תיאורטית, ניתנת על ידי מורה אחד ואילו השנייה – יחידה קלינית או התנסותית, ניתנת על ידי מורה אחר (בד"כ). החומר הקליני נמצא במוקד תכנית ההכשרה. יחד איתו מוגש גם חומר אחר כמו מיתולוגיה, ספרות, אגדות, סרטים, ואמנות. תשומת לב מיוחדת מושקעת ביצירת אווירה של קריאה ולימוד בקבוצה.
בנוסף לקורסים, כוללת התכנית שתי סדנאות, או יותר, בנושאים שונים בכל שנת לימוד. קנדידטים מוזמנים להשתתף במפגשים העיוניים של המכון החל מן השנה השנייה.
לכל שנתון ממונים שני חונכים, שתפקידם ליווי לימודי ואישי במהלך כל שנות ההתמחות.                                                                                                                    

שני שלבים עיקריים להכשרה, הכוללת לימודים עיוניים, התפתחות אישית וכן התפתחות כאנליטיקאן:
 
בשלב הראשון על הקנדידט להפנים את השפה הסימבולית, את המושגים המרכזיים ואת היכולת לחבר בין עולם המושגים והעולם הקליני.
בשלב המתקדם מתווספת להכשרה הדרכה אישית על האנליזות שהקנדידט עושה למטופליו. זהו שלב האנליזות המבוקרות הנמשך גם מעבר לשנות הלימוד הרשמיות. ניתן להתחיל את האנליזות המבוקרות לאחר בחינת הקונטרול. לבחינה ניתן לגשת לאחר שנתיים של לימודים בתוכנית ההכשרה, אך מומלץ לעשות כן רק לאחר שלוש שנות לימוד. בכל מקרה התלמיד נדרש לגשת לבחינת הקונטרול עד תום לימודיו הפורמאליים.
לבחינת הקונטרול התלמיד נדרש להגיש תיאור מקרה בהיקף של 10 עמודים הכולל 3 חלומות. הבחינה תיערך ע"י 3 בוחנים בכירים יחד, שאחד מהם בחן את התלמיד גם במעבר משנה ב' לג'.
לאחר המעבר של בחינת הקונטרול, התלמיד  צריך להשתתף ב100 שעות הדרכה אצל שני מדריכים - 50 שעות אצל כל מדריך. המכון ממליץ על תעריף מקסימאלי לשעת הדרכה שיעודכן מידי פעם בהתאם לעליית המחירים. אחד משני המדריכים בקונטרול חייב להיות מתוך חברי המכון והשני יכול להיות גם מעמיתיו מאגודות אחרות באישור ועדת ההסמכה של המכון . המדריך המגיש לבחינה דהיינו השני חייב להיות אנליטיקאי בכיר מאנשי המכון . קיימת חובת דיווח של התלמיד לועדת ההסמכה לגבי זהותו של המדריך. המדריכים נדרשים לדווח לועדת ההסמכה את מספר שעות הקונטרול שנתנו לתלמיד. לכל מדריך יהיו לא יותר משני מודרכים.


תקציר התכנית לפי שנות הלימוד :
שנה ראשונה: זו היא מעין שנת מבוא, בה מוצגת הגישה הסימבולית והמושגים הבסיסיים של יונג. קורס המבוא כולל נושאים כמו התודעה, הלא מודע, קומפלקס וסמל. הארכיטיפים – אגו, פרסונה, צל, אנימה, אנימוס ואחרים. וכן, הפונקציה הטרנסצטנטית, תהליך האינדיווידואציה ועוד.  
בהמשך ניתן קורס על התפתחות האני בגרסאות שונות; על העיקרון הנשי; על העיקרון הגברי וקורס על החלומות. במשך השנה ניתנים סמינרים נוספים.


שנה שניה: העמקה בנושאים הבאים:
האגו והתפתחותו כפי שהוא בא לידי ביטוי במיתוס, באגדות, בפסיכופתולוגיה; וכן התפתחות התודעה על פי מושגיו של נוימן. הרוע והצל, עם דגש על הפונקציה הנחותה. המודל האלכימי של יחסי מטפל מטופל, כולל יחסי העברה והעברה נגדית.
בשנה זו תחל הדרכה קלינית על מקרים שיביאו הקנדידטים.

שנה שלישית: ממשיכה ההעמקה בנושאי הלימוד וכוללת קריאת טקסטים בנושאי הארכיטיפים והלא מודע הקולקטיבי, העצמי והאינדיווידואציה, פסיכופתולוגיה המתייחסת לעצמי והפסיכולוגיה של הילד.

שנה רביעית: שנה מסכמת שבמהלכה מפגש עם נושאים פוסט יונגיאנים בהקשרים היסטוריים, תרבותיים ופילוסופיים של זמננו. לימוד נושאים נוספים כגון: אלכימיה, מיתולוגיה ואגדות, וכמו-כן – תכנים יהודיים וקורס השוואתי עם גישות פסיכואנליטיות.
בשנה זו יתקיים גם דיון בנושא ה-synchronicity.

אנליזה אישית: על התלמידים להיות באנליזה אישית כל זמן הלימודים ועד הגשת עבודת הסיום  ס"ה עליו להיות 300 שעות אנליזה גם בסיום הלימודים הפורמליים על הקנדידט להיות בקשר מתמשך עם אנליטיקאי גם אם לא באותה אינטנסיביות .

שיחות הערכה: שיחות אישיות אלו נערכות בסיומה של כל שנה, ומילוי טופס הערכה על ידי הקנדידט החל מסוף השנה השניה, לאחר הגשת העבודות. מטרתן לדון במידה שבה הופנמו המושגים שנלמדו, בהתחברות הקנדידט לגישה היונגיאנית, בהבנתו השפה הסימבולית ובמידת בשלותו להתחיל באנליזות המבוקרות.

 

נוהל להפסקת הכשרה של מתמחה 

 

המכון רואה לעצמו מטרה להשקיע את מירב המאמצים על מנת לסייע למתמחה להשלים את תהליך ההכשרה ברוח הפסיכולוגיה האנליטית ולהתקבל כחבר במכון ובאגודה הבנלאומית בסיום הכשרתו .

 

עם זאת ייתכנו מצבים מיוחדים בהם ניתן יהיה להפסיק הכשרת מועמד . דרישה להפסקת הכשרה יש להגיש על פי העניין לאחד מיו"רים של הועדות הבאות:

 

ועדת אתיקה,ועדת הוראה וועדת הסמכה. בפני ועדת אתיקה ניתן להעלות חשש להתנהגות לא נאותה ביחסים שבין מטפל ומדריך שלו ויחסים של המטפל המודרך עם המטופל שלו ,ביחסים בין עמיתים או מול מורים או בכל עניין אחר הנוגע לחריגות מקוד האתי של המכון או האיגוד הבנלאומי. 

 

בפני ועדת הוראה ניתן להעלות חשש לקשיים משמעותיים בהבנה ואינטגרציה של הפסיכולוגיה האנליטית ,העדרויות משמעותיות מתכניות הלימודים וכדומה. 

 

בפני ועדת הסמכה ניתן להעלות חשש באי עמידה בתקנון ההכשרה דוגמאת הפסקות משמעותיות באנליזה האישית,אי הגשת עבודות או כשלונות חוזרים במבחני התכנית עליהם דווח לקנדידט.

 

יו"ר הועדה המתאימה יחליט אם לקדם את דרישת ההפסקה או לדחות אותה במידה והדרישה תמצא ראויה יעביר אותה למלווה של הקנדידט אשר יזמן את הקנדידט בהקדם לדון בה. בסוף הפגישה ידווח המלווה ליו"ר הועדה על תוצאות הפגישה. יו"ר הועדה יביא את הדרישה להפסקת ההכשרה לדיון בועדה ובסופה יוחלט על הפסקה או קידומה ולהצבעה בפורום חברי המכון. הקנדידט יוזמן להשמיע את דבריו בפני הועדה לפני ההחלטה .

 

סמכות הערעור על החלטת הועדה בידי נשיא המכון. הנשיא ידון בערעור או יזמן ועדה עד הוק על פי יוזמתו.

 

החלטה סופית על הפסקת הכשרה תתקבל על ידי רוב חברי המכון בישיבה האירגונית.

 

בסיום ההכשרה על הקנדידט להגיש עבודת סיום בה מוצג מקרה של טיפול ארוך-טווח שעליו קיבל הדרכה מבוקרת ממדריך מוסמך מחברי המכון. הגשת עבודת הסיום צריכה להיעשות עד ארבע שנים מתום תקופת הלימודים הפורמאליים. העבודה צריכה להיות בהיקף של כ50 עמודים (572 מילים לעמוד סך הכל  28600 מלים פונט 11, ברווח של שורה וחצי.) ולכלול כ10 עד 13 חלומות.
מועד הבחינה יקבע תוך חודש מהגשת עבודת הסיום. במבחן הסיום נקרא הקנדידט לעמוד בפני ועדה שתכלול 3 בוחנים בכירים מחברי המכון, אשר קראו את עבודת הסיום שלו. בסיומו של התהליך הוא מקבל תואר של אנליטיקאי יונגיאני וקבלה באגודה הבנלאומית ,קבלתו במכון במכון מותנית גם בהצבעת רב רגיל בין חברי המכון.

תשלום דמי חבר: הקנדידטים נדרשים לשלם דמי חבר כעמיתים (  600 שח'), שנה לאחר סיום הקורסים והלימודים הפורמאליים. לאחר המעבר של בחינת הסיום, התלמידים (שמתקבלים כחברים במכון), נדרשים לשלם דמי חבר מלאים (700 שח').

תכנית ההכשרה דורשת  מחוייבות, הקדשה ונכונות לעבור תהליך אישי ומקצועי שגמול עמוק ומשמעותי בצדו.