תכנית ההכשרה

 
בקשת הצטרפות לתכנית ההכשרה
 
                                                                                                  תאריך______________
 
שם__________________        גיל______ תאריך לידה__________________
 
מצב משפחתי______________    מס ילדים______ מקצוע רשום_______________
 
מען פרטי ______________________ טלפון ___________   ד.אלקטרוני_____________
 
מען בעבודה____________________ טלפון____________ פקס_______________
 
 
        תואר והשכלה אקדמית________________________-
 
 פירוט ההשכלה המקצועית
 
שם המוסד                        מקום                   תקופת הלימודים               התואר ושנת הסיום
 
__________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________
 
מסלול התמחות:
 
מוסד                                      תקופת העבודה                                      שם המדריך
 
________________________________________________________________
 
________________________________________________________________
 
________________________________________________________________
 
פעילות מקצועית אחרת כולל עבודה פרטית:
 
תפקיד                         שם המוסד או המשרד                            מס שעות טיפוליות
 
______________________________________________________________
 
______________________________________________________________-
 
___________________________________________________________-
 
חברות בארגונים מקצועיים_____________________________________________________________
 
______________________________________________________________
 
_______________________________________________________________
 
 
 פרסומים או השתתפות בפרויקטים:
 
_____________________________________________________________
 
______________________________________________________________
 
_____________________________________________________________
 
אנליזה אישית:
 
שם המטפל/מטפלת              תאריך ההתחלה       סיום             מס שעות
 
____________________________________________________________--
 
_____________________________________________________________
 
הדרכה אישית יונגיאנית___________________________________________
 
סמינרים מקצועיים או הכשרה בגישות אחרות:
_____________________________________________________________
 
____________________________________________________________
 
קורות חיים:
 
צרף תולדות חיים בהרחבה אישית ככל האפשר ( כ-4- 3עמודים) התייחס למוטיבים שונים לאירועים ולתהליכים משמעותיים בחייך. כן התייחס למה מביא אותך להכשרה היונגיאנית
 
המלצות :מסור שמות ממליצים מהם ניתן לבקש מכתב המלצה או מידע אודותיך.
 
_________________________________________________________-
 
אנא שים לב ,האנליטיקאי אינו מתבקש למסור מידע אודותיך מעבר למספר השעות ומשך האנליזה. יחד עם זאת אנו מניחים כי נושא הפנייה יעלה באנליזה האישית.
 
 
אנא שלח/י טופס זה בצירוף קורות החיים וכן צרף/י אישור או תעודה על תואר אחרון או על מומחיות אחרונה שעשית .    ליעל באומן
  ניתן לשלוח את הטפסים גם  ליעל באומן בכתובת רחוב הכפיר 151 ירושלים 96952